www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công bố Quyết định thành lập TTTKT nông nghiệp huyện

Sáng ngày 02/1/2018, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước trên cơ sở hợp nhất Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện với Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật thuộc các Chi cục của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuyển giao tại Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh.

      Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Tiên Phước theo quy định pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có thẩm quyền.

 


Ông Lê Trí Hiệu - Phó Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng
 

 

 Trung tâm có chức năng tham mưu giúp UBND huyện Tiên Phước triển khai thực hiện công tác khuyến nông, công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tại địa phương; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y (kể cả thú y thủy sản), nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy lợi và tư vấn dịch vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Về cơ cấu tổ chức: Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

 

 

 

 

                                            Theo VP.UBND huyện Tiên Phước