www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

12/15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Ngày 24/01/2018, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 trên cơ sở đề nghị của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện họp xét vào ngày 16/01/2018 do đồng chí Phùng Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện chủ trì.

Qua đánh giá, phân tích các tiêu chí, chỉ tiêu và bảng chấm điểm của từng xã, thị trấn, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện đã thống nhất và đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận 12/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (gồm thị trấn Tiên Kỳ, xã Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp, Tiên An, Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Lập, Tiên Lộc) và 03 xã không đủ điều kiện đạt chuẩn TCPL: Tiên Thọ, Tiên Cẩm, Tiên Lãnh.

                                                   Hoàng Sa - Phòng Tư Pháp Tiên Phước