www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phan Văn Duy

Năm sinh: 
1994
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Tiên Cảnh - Tiên Phước
Email: 
phanduy1494@gmail.com
Điện thoại: 
0967640224
Nghề nghiệp: 
Sinh viên
Nơi công tác: 
Trường CĐ Điện Lực Miền Trung