www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Văn Nguyện

Năm sinh: 
1988
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Cảnh
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 3 - Tiên Cảnh - Tiên Phước
Email: 
nguyenjscqn@gmail.com
Điện thoại: 
0972.724.279
Nghề nghiệp: 
Engineer Electric
Nơi công tác: 
Hà Nội