www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Tấn Quảng

Năm sinh: 
1981
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Kỳ
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn Phái Tây, Tiên Kỳ, Tiên Phước, QN
Email: 
tanquangubtk@gmail.com
Điện thoại: 
0969606906
Nghề nghiệp: 
Nông
Nơi công tác: 
Tại thôn Phái Tây