www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nguyễn Duy Khiết

Năm sinh: 
1987
Giới tính: 
Nam
Nguyên quán xã: 
Tiên Sơn
Địa chỉ liên lạc: 
Đăk R'Lấp - Đăk Nông
Email: 
duykhiet@gmail.com
Điện thoại: 
0946301717
Nghề nghiệp: 
Phòng NN&PTNT
Nơi công tác: 
Đăk R'Lấp - Đăk Nông