www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ca Thị Kim Huyên

Năm sinh: 
1993
Giới tính: 
Nữ
Nguyên quán xã: 
Tiên An
Địa chỉ liên lạc: 
Thôn 3 - Tiên An - Tiên Phước - Quảng Nam
Email: 
huyenkimca2010@gmail.com
Điện thoại: 
016993721311
Nghề nghiệp: 
Cán bộ
Nơi công tác: 
UBND xã Tiên An